/ Informacje / Regulamin sklepu

Regulamin serwisu Fototapety.shop

 • I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego FOTOTAPETY.SHOP jest firma Fototapeciarz z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Przy Gazowni 15 wpisany do bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 5981005145 REGON 210305599
 2. Świadczenie usług produkcji na zmówienie poprzez serwis internetowy FOTOTAPETY.SHOP  odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Kontakt ze serwisem FOTOTAPETY.SHOP  jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@fototapety.shop; telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11;00 do 16:30, pod nr telefonu 537 284 551
 4. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym podlegają regulaminowi dostępnemu w serwisie internetowym FOTOTAPETY.SHOP . Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Sprzedającym i Kupującym w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w Regulaminie.
 5. Przedmiotowy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) przez Sprzedającego. Sprzedający nieodpłatnie udostępnia Kupującemu niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, także – na żądanie Kupującego – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 6. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Kupującego. Do korzystania z usług dostępnych w serwisie internetowym FOTOTAPECIARZ.PL  konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW typu Firefox, Internet Explorer lub podobne.
 7. Kupujący zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 8. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 • II.  ZAWARCIE UMOWY

 1. Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Kupującego do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie Kupujący może składać poprzez przygotowany przez FOTOTAPETY.SHOP  internetowy system konfiguracji produktów i obsługi zamówień dostępny online.
 2. Każdy zamówiony produkt jest konfigurowany w serwisie FOTOTAPETY.SHOP przez Kupującego przy użyciu narzędzi udostępnionych online na stronie internetowej serwisu FOTOTAPECIARZ.PL. Zakres konfiguracji ograniczony jest możliwościami technicznymi systemu. Kupujący powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą.
 3. Wszystkie podane w serwisie FOTOTAPETY.SHOP ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik. Osobno podawana jest cena dostawy towaru, jeżeli użytkownik nie osiągnął wymaganego minimum dla darmowej dostawy.
 4. Oferowane produkty to jedynie motywy wzorcowe. Kupujący nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki.
 5. Zamówienia składane przez Kupującego przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen.
 6. Warunkiem zawarcia umowy i realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sprzedającego przesłane Kupującemu pocztą elektroniczną przy zachowaniu zasad z § 3 ust. 3 regulaminu. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego następuje zawarcie umowy.
 7. Kupujący może anulować zamówienie do czasu wysłania przez Sprzedającego wiadomości o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Rozpoczęcie realizacji zamówienia wiążę się z obowiązkiem zapłaty ceny złożonego zamówienia.
 8. Sprzedający może anulować zamówienie, którego płatność ma nastąpić w formie przedpłaty, jeśli należność nie została uregulowana w terminie dłuższym niż 3 dni od dnia złożenia zamówienia.
 9. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedającego np. z przyczyn zależnych od technologii produkcji na indywidualne zamówienie, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Kupującego i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego.
 • III.  PŁATNOŚĆ

 1. Płatności za towary można dokonywać  w formie:

  1. przedpłaty bezpośrednio na rachunek Sprzedającego nr 21 1050 1911 1000 0092 6293 9409,w tytule przelewu wpisując nr zamówienia lub w systemie bezpiecznej płatności internetowej za pośrednictwem DotPay.
  2. za pobraniem (płatność przy odbiorze przesyłki).                                                                       
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 • IV.  DOSTAWA

 1. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym w serwisie FOTOTAPETY.SHOP. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski. W przypadku, gdy Kupujący życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
 2. Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.
 3. Wszelkie zamówienia, które ze względu na swoje właściwość, wagowo-gabarytowe są kwalifikowane jako przesyłki niestandardowe - są wyceniane indywidualnie.
 4. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej
 5. Osobisty odbiór produktów jest możliwy w siedzibie Sprzedającego wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedającym.
 6. Realizacja zamówienia Kupującego, płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelew lub za pośrednictwem systemu płatności internetowej, po zawarciu umowy i zaksięgowaniu płatności na rachunku Sprzedającego
 7. Czas realizacji zamówienia w sklepie internetowym wynosi od 2 do 7 dni roboczych liczonych  w przypadku płatności od następnego dnia roboczego po dniu zawarcia umowy, a w przypadku płatności przelew lub za pośrednictwem systemu płatności internetowej od następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania płatności
 8. Sprzedający, zgodnie z wolą Kupującego, dołącza do przesyłki dowód zakupu obejmujący dostarczane Produkty.
 9. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jednakże Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania poszczególnych produktów osobno.
 10. W przypadku, gdy dostarczenie towaru lub grupy produktów nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Kupującego. Jeżeli Kupujący zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez Kupującego numeru rachunku bankowego.
 11. W przypadku dostawy nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałej z winy Sprzedającego, Kupujący zobowiązuje się do udzielenia Sprzedającemu dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mnie niż 7 dni.
 • V.  SZKODY W TRAKCIE TRANSPORTU

 1. Jeżeli dostarczona Kupującemu przesyłka posiada widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości należy odmówić jej przyjęcia i spisać z kurierem protokół reklamacyjny. Należy także niezwłocznie poinformować Sprzedającego o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.
 • VI.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do serwisu internetowego FOTOTAPETY.SHOP i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które Sprzedający nie ma wpływu.
 2. Serwis FOTOTAPECIARZ.PL. może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Sprzedający oznajmia, że nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz nie ma na nie wpływu. Oznajmia także, że wszelakie opinie, przekonania polityczne, wyznaniowe itp. przedstawione na tych stronach nie muszą być zgodne z opiniami, przekonaniami politycznymi, wyznaniowymi itp. pracowników serwisu FOTOTAPETY.SHOP
 3. Jeśli Kupujący jest osobą która należy do tej nielicznej grupy ludzi którzy naprawdę czytają regulamin przed złożeniem zamówienia – otrzymuje w prezencie od portalu FOTOTAPETY.SHOP rabat w wysokości 10% całości zamówienia. Prezent ten może zrealizować wpisując w pasku kodu rabatowego treść „nitra”
 • VII.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD WARUNKÓW UMOWY

 1. FOTOTAPETY.SHOP jest serwisem produkcji na życzenie. Kupujący sam określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór zdjęcia, materiału, wymiaru wydruku aż do wyboru ewentualnych opcji wykończenia produktu. Produkcja realizowana jest więc od podstaw wg zlecenia Kupującego. Zamówiony przez Kupującego produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Kupującemu nie przysługuje.
 2. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku produktów już skonfigurowanych przez Sprzedającego tj. poprzez wybór zdjęcia, typu produktu, materiału, wymiaru,opcji wykończenia, ceny produktu.
 3. Wszelkie modyfikacje produktów określonych w ust. 2, skutkuje uznaniem takiego produktu za rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W takim przypadku prawo do odstąpienie do umowy nie będzie Kupującemu  przysługiwało zgodnie z ust. 1
 4. Kupujący będący Konsumentem, który zamówił produkt określony w ust. 2, może w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
 5. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od chwili objęcia w posiadanie produktu przez Konsumenta.
 6. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedającego.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy produktu do Konsumenta. Sprzedający  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem produktu  lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu na adres Sprzedającego przed upływem tego terminu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 •  VIII.  RĘKOJMIA

 1. Sprzedający za zakupiony towar udziela 2-letniej rękojmi, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Kupującego
 2. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet, tapet, naklejek nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie uprawniają do reklamacji. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Kupujący jest zobowiązany do przemyślanego wyboru zdjęcia i jego parametrów.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za produkt w przypadku gdy wydruk jest zgody ze złożonym zamówieniem Kupującego.
 3. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z produktem lub na skutek nieumiejętnego montażu nie są podstawą do uwzględnienia reklamacji.
 1. Odpowiedzialność Sprzedającego obowiązuje tylko i wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości produktów wykonanych w technologii druku cyfrowego. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.
 2. Sprzedający odpowiada względem Kupującego w ramach rękojmi w razie dostarczenia produktu posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Kupujący zobowiązuje się w przeciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu zgłosić pisemnie, e-mailem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad produktu.
 4. Kupujący zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić produkt niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Kupujący powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Kupujący nie wskazał wad, produkt uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania produktu. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 14 dni od jej wykrycia, w przeciwnym razie produkt uważa się za zaakceptowany.
 5. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany (co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.
 6. Kupujący zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy produkt celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia produktu. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Kupującego do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.
 7. Jeżeli Sprzedający dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Kupującego zwrotu wadliwego produktu
 • IX.  PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawane na serwisie FOTOTAPETY.SHOP produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Kupujący lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy Kupujący przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Kupującego pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 4 ust 8 regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r., Nr 90 poz 631 z późn. zm.).
 •  X.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych firmę:  Fototapeciarz Barbara Sikorska z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Przy Gazowni 15 gromadzonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego FOTOTAPETY.SHOP
 2. Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania następujących danych osobowych Kupujących: nazwisko i imię, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP.
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących w następującym celu: należyte wykonanie zawieranych umów, rozpatrywanie reklamacji.
 4. Za odrębną, wyraźną zgodą Kupującego, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celach marketingowych, w tym do przesyłania Kupującemu w imieniu własnym, jak i na zlecenie osób trzecich informacji handlowych, w tym newsletterów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.
 5.  Dane osobowe Kupującego są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 6. Wyrażając zgodę kupujący jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Serwisie Internetowym FOTOTAPECIARZ.PL.
 7. W przypadku, gdy Kupujący wybierze płatność poprzez system DotPay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DotPay S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 8. Wiecej o przetwazaniu danych osobowych czytaj w Polityce Prywatności.
 •  XI.  PLIKI „COOKIES" i POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. 1. Co to jest polityka prywatności i kto jest administratorem Państwa danych osobowych.

  Polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy Fototapeciarz.pl.

  Korzystanie przez użytkownika z naszego serwisu oznacza akceptacje zasad zawartych w polityce prywatności.

  Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu (RODO) jest firma Fototapeciarz Barbara Sikorska, mająca siedzibie w Zielonej Górze 65-001  przy ulicy Przy Gazowni 15.

  Telefon: (+48) 537 284 551, E-mail: kontakt@fototapety.shop

  Serwis FOTOTAPECIARZ.PL ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony danych korzysta z SSL. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu "https: //" i ikonie kłódki na pasku przeglądarki.

  1. Pliki cookie

  Serwis Internetowy FOTOTAPETY.SHOP informuje, że wykorzystuje pliki „cookies”. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Serwisem Internetowym FOTOTAPETY.SHOP), możliwe do odczytania przez Serwis Internetowy FOTOTAPETY.SHOP. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Serwis Internetowy FOTOTAPETY.SHOP w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Serwisu Internetowego FOTOTAPETY.SHOP, w celu dostosowania wyglądu Serwisu Internetowego FOTOTAPECIARZ.PL do oczekiwań i potrzeb konkretnego Kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Serwisu Internetowego FOTOTAPETY.SHOP, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.         Aby zablokować pliki cookies:
  W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć „Narzędzia”, „Opcje internetowe” i wybrać „Blokuj wszystkie cookies”
  W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć „spanner icon”, „settings”, „under the bonnet”, „content settings” i wtedy wybrać “Block sites from setting any data”
  W wyszukiwarce Firefox kliknąć “Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność” i kliknąć opcję nie śledź lub podobną.
  W wyszukiwarce Safari kliknąć „Ustawienia”, „Preferencje”, „Prywatność” i wybrać odpowiednią opcję.
  Telefony komórkowe- otwórz internet, wybierz „ustawienia”, „prywatność” i przejdź do ustawień cookie. 

  UWAGA: zablokowanie wszystkich cookies może powodować spowolnienie w ładowaniu lub niepoprawne działanie stron internetowych. 

  1. Jakie dane zbieramy ?

  W sytuacji w której NIE dokonują Państwo zakupów w naszym serwisie gromadzimy jedynie dane dostępowe w logach serwera gdyż są one niezbędne do prawidłowego wyświetlania strony internetowej.:

  • Adres odwiedzanej strony internetowej
  • Data i godzina dostępu
  • Ilość danych przesłanych w bajtach
  • Miejsce, z którego przybyłeś na stronę
  • Używana przeglądarka
  • Używany system operacyjny
  • Używany adres 

  Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f RODO w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, wynikające z konieczności zapewnienia stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

  W sytuacji w której decydują się Państwo na dokonanie zakupów - gromadzimy dane osobowe przekazane nam przez Państwo dobrowolnie podczas składania zamówienia. Dane osobowe o których mowa są niezbędne do wykonania umowy. Po wykonaniu umowy, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach księgowych i podatkowych dane zostaną całkowicie usunięte, o ile nie wyrazili Państwo jednoznacznej zgody na dalsze korzystanie z tych danych w celach marketingowych. Dane które przetwarzamy to :

  • Imię i nazwisko
  • Telefonu
  • Adres dostawy
  • Adres e-mail
  • (w przypadku podmiotów gospodarczych NIP oraz nazwa firmy)

  W sytuacji w której wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych, wyrażając chęć bycia informowanym o bonach, promocjach, rabatach oraz nowościach dostępnych na naszej stronie internetowej.

  • Adres e-mail
  • Imię i nazwisko

   Zgodę takową mogą Państwo każdorazowo wycofać wysyłając nam stosowną informację na adres:  kontakt@fototapety.shop lub korzystając z odpowiedniego linka umieszczonego w newsletterze.

  W sytuacji w której zdecydują się Państwo na wystawienie opinii w naszym serwisie przy jednoczesnym podaniu danych osobowych - Państwa dane będą uwidocznione i dostępne publicznie w zakładce opinie.

  1. Analiza Internetowa

  Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych („Dostawcy usług analitycznych”) takich jak np. Google Universal Analytics, Google AdWords, Google AdWords Remarketing, Facebook Custom Audience pomagają nam one analizować sposób, w jaki użytkownicy wykorzystują nasze Usługi oraz mierzyć ruch na witrynie internetowej i tendencje dotyczące korzystania z Usług. Informacje wygenerowane przez przeglądarkę internetową lub urządzenie Użytkownika na temat jego korzystania z naszych Usług będą przekazywane Dostawcy usług analitycznych. Dostawcy usług analitycznych będą wykorzystywać te informacje do oceny sposobu korzystania z naszych Usług przez Użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie internetowej lub urządzeniach mobilnych do naszych celów oraz świadczenia innych usług powiązanych z wykorzystaniem witryny internetowej i sieci. Dostawcy usług analitycznych mogą również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli są do tego zobowiązani przepisami prawa lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają dane w imieniu Dostawców usług analitycznych. Zbieramy i wykorzystujemy te dane analityczne wraz z danymi analitycznymi pochodzącymi od innych Użytkowników w sposób, który w uzasadnionym stopniu uniemożliwia ich wykorzystanie do identyfikacji konkretnych Użytkowników. Korzystając z naszej witryny internetowej, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawców usług analitycznych w sposób i do celów określonych powyżej.

  1. Czy powierzamy przetwarzanie twoich danych osobowych ?

  W celach niezbędnych do wykonania umowy możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych następującym podmiotą.

  • Home pl SA – hosting
  • R2G polska sp z o.o. – operator logistyczny (firmy kurierskie)
  • Dotpay sp z o.o. – pośrednictwo w płatnościach on-line
  • iFirma SA – księgowość
  1. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych? 
  • Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO
  • Prawo do otrzymania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania zgodnie z Art. 19 RODO
  • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art 7 ust. 3 RODO
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

  Prawo do zgłoszenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, w tym profilowania. W tym wypadku nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. Jak chronimy twoje dane osobowe.

  Serwis FOTOTAPETY.SHOP ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony danych korzysta z certyfikatów SSL. Certyfikat SSL jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji . Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu "https: //" i ikonie kłódki na pasku przeglądarki.

  Zastosowaliśmy szereg zabezpieczeń aby Państwa dane były chronione w maksymalnym stopniu.

  • Zabezpieczenie sieci
  • Hasła dostępowe przyznawane tylko ściśle określonym osobą
  • Oprogramowanie antywirusowe
  • Wszystkie transakcje są przetwarzane przez operatora obsługującego płatności, a powiązane z tym dane nie są przechowywane ani przetwarzane na naszych serwerach.
 • XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć,  zawieranej przez Sprzedającego oraz kupującego, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia.
 2. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.