/ Informacje / Regulamin sklepu

Regulamin serwisu Fototapety.shop

 

 • I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem serwisu internetowego FOTOTAPETY.SHOP jest firma Fototapety.shop Adam Sikorski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Przy Gazowni 15 wpisany do bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 5981115632 REGON 210238986
 2. Świadczenie usług produkcji na zmówienie poprzez serwis internetowy FOTOTAPETY.SHOP  odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Kontakt ze serwisem FOTOTAPETY.SHOP  jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@fototapety.shop; telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11;00 do 16:30, pod nr telefonu 537 284 551
 4. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym podlegają regulaminowi dostępnemu w serwisie internetowym FOTOTAPETY.SHOP . Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Sprzedającym i Kupującym w formie pisemnej.
 5. Przedmiotowy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.) przez Sprzedającego. Sprzedający nieodpłatnie udostępnia Kupującemu niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, także – na żądanie Kupującego – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 6. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i zaakceptowanej przez Kupującego. Do korzystania z usług dostępnych w serwisie internetowym FOTOTAPETY.SHOP  konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW typu Firefox, Internet Explorer lub podobne.
 7. Kupujący zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania fałszywych danych, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 8. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 • II. ZAWARCIE UMOWY, TERMIN REALIZACJI

 1. Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Kupującego do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie Kupujący może składać poprzez przygotowany przez FOTOTAPETY.SHOP  internetowy system konfiguracji produktów i obsługi zamówień dostępny online.
 2. Każdy zamówiony produkt jest indywidualnie konfigurowany przez Kupującego przy użyciu narzędzi udostępnionych online na stronie internetowej serwisu FOTOTAPETY.SHOP oraz wykonywany w oparciu o tak indywidualnie skonfigurowane zamówienie. Zakres konfiguracji ograniczony jest możliwościami technicznymi systemu. Kupujący powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą.
 3. Serwisie FOTOTAPETY.SHOP, bazuje na własnych grafikach/zdjęciach oraz na bibliotekach grafik/zdjęć stockowych. Wybór przez Kupującego do stworzenia produktu grafiki/zdjęć z biblioteki stockowych,m.in. Adobe(Adobe Systems Software Ireland Ltd 4-6 Riverwalk Citywest Business Park Dublin 24 Ireland VAT No: IE6364992H) obejmuje udzielnie zlecania na zakup licencji grafiki/zdjęcia przez Sprzedającego za pośrednictwem firmy Avarsi Holding Mateusz Sikorski (poczta@avarsiholding.pl) w imieniu i na rzecz Kupującego na potrzeby realizacji zamówienia.
 4. Wszystkie podane w serwisie FOTOTAPETY.SHOP ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik. Osobno podawana jest cena dostawy towaru, jeżeli użytkownik nie osiągnął wymaganego minimum dla darmowej dostawy.
 5. Oferowane produkty to jedynie motywy wzorcowe. Kupujący nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki.
 6. Zamówienia składane przez Kupującego przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen.
 7. Kupujący klikając przycisk zamawiam i płacę jest zobowiązany do zapłaty za zamówiony produkt.
 8. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie na dres mailowy podany w formularzu zamówienia.
 9. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym następuje dopiero w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. Przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w momencie wysłania przez Sprzedającego wiadomości(oświadczenia) o przyjęciu zamówienia na podany adres poczty elektronicznej Kupującego.
 11. Rezygnacja z zamówienia przez Kupującego możliwa jest tylko do momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. O woli rezygnacji od umowy należy poinformować w drodze wiadomości mailowej podając w jej treści nr. zamówienia oraz dyspozycję. Np. „Niniejszym rezygnuje z zamówienia nr id xxxx w serwisie FOTOTAPETY.SHOP 
 12. Od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji nie ma możliwości dokonania zmian ani rezygnacji z zamówienia.
 13. Nie opłacenie zamówienia nie jest tożsame z rezygnacją i odstąpieniem od umowy.
 14. Terminy realizacji zamówień są zróżnicowane indywidualnie i zależą od specyfikacji produktu, jego konfiguracji oraz aktualnej kolejki.
 15. Terminy realizacji zamówienia podane przy produktach na stronie internetowej są terminami orientacyjnymi. Terminy orientacyjne to szacunkowy czas potrzebny na realizację zamówienia, który nie jest w stanie uwzględnić wszystkich zmiennych wpływających na proces produkcji, a co za tym idzie nie może konkretyzować terminu dotyczącego indywidualnego zamówienia.
 16. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych od przyjęcia zamówienia do realizacji
 17. Jeżeli rzeczywisty termin realizacji zamówienia przekracza o 7 dni robocze szacowany termin realizacji zamówienia podany przy produkcie, Kupujący zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany w drodze mailowej.
 18. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 17 powyżej, Kupujący może odstąpić od umowy.
 19. Sprzedający dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zamówienia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od Sprzedającego, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu produkcyjnego. Opóźnienia w realizacji zamówień wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych sprzedającego względem Kupującego, jak też nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od umowy.
 20. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia przez Sprzedającego np. z przyczyn zależnych od technologii produkcji, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Kupującego i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący.
 21. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi i realizacji zamówienia, jeśli produkty zawierać będą treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź zasadami współżycia społecznego.
 •   III. PŁATNOŚĆ

 1. Płatności za towary można dokonywać  w formie:
  1. przedpłaty bezpośrednio na rachunek Sprzedającego MBANK nr. 11 1140 2004 0000 3202 8299 0195, w tytule przelewu wpisując nr zamówienia lub w systemie bezpiecznej płatności internetowej za pośrednictwem Paynow.
  2. za pobraniem (płatność przy odbiorze przesyłki). w systemie bezpiecznej płatności internetowej za pośrednictwem Paynow.
  3. w systemie bezpiecznej płatności internetowej za pośrednictwem Paynow.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 3. Obsługa płatności Kartą kredytową
  1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.”
  2. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro”.
  3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.”
  4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 •   IV. DOSTAWA

 1. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym w serwisie FOTOTAPETY.SHOP. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski. W przypadku, gdy Kupujący życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.
 2. Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.
 3. Wszelkie zamówienia, które ze względu na swoje właściwość, wagowo-gabarytowe są kwalifikowane jako przesyłki niestandardowe - są wyceniane indywidualnie po złożeniu zamówienia, a ich koszty muszą być zaakceptowane przez Kupującego.
 4. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firm kurierskich
 5. Osobisty odbiór produktów jest możliwy w siedzibie Sprzedającego wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedającym.
 6. Sprzedający dołącza do przesyłki lub wysyła drogą mailową dowód zakupu obejmujący dostarczane Produkty.
 7. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jednakże Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania poszczególnych produktów osobno.
 8. W przypadku, gdy dostarczenie towaru lub grupy produktów nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Kupującego. Jeżeli Kupujący zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od wskazania przez Kupującego numeru rachunku bankowego.
 9. W przypadku dostawy nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałej z winy Sprzedającego, Kupujący zobowiązuje się do udzielenia Sprzedającemu dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mnie niż 7 dni.
 • V. SZKODY W TRAKCIE TRANSPORTU

 1. Jeżeli dostarczona Kupującemu przesyłka posiada widoczne uszkodzenia opakowania należy odmówić jej przyjęcia i spisać z kurierem protokół szkody. Należy także niezwłocznie poinformować Sprzedającego o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej odbiorze, należy niezwłocznie spisać z kurierem protokół szkody. . Należy także niezwłocznie poinformować Sprzedającego o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie
 • VI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak stałego dostępu do serwisu internetowego FOTOTAPETY.SHOP i szybkość działania systemu, a także błędy techniczne i elektroniczne powstałe w trakcie składania zamówienia, jeśli przyczyną ich powstania są czynniki, na które Sprzedający nie ma wpływu.
 2. Serwis fototapety.shop. może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Sprzedający oznajmia, że nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz nie ma na nie wpływu. Oznajmia także, że wszelakie opinie, przekonania polityczne, wyznaniowe itp. przedstawione na tych stronach nie muszą być zgodne z opiniami, przekonaniami politycznymi, wyznaniowymi itp. pracowników serwisu FOTOTAPETY.SHOP
 3. Sprzedający jest serwisem produkcji na życzenie, bazujący między innymi na bibliotekach zdjęć stockowych. Niektóre grafiki uwidocznione w serwisie FOTOTAPETY.SHOP mogą zostać wycofane z biblioteki zdjęć stockowych, na co Sprzedający nie ma wpływu.
 4. Prawa do danego zdjęcia  Sprzedający nabywa dopiero w chwili gdy Kupujący wybierze produkt z danym motywem graficznym. Jeżeli Kupujący zamówi produkt obejmujący grafikę/zdjęcie wycofane z biblioteki zdjęć stockowych, Sprzedający poinformuje niezwłocznie,  o tym fakcie Kupującego mailowo lub telefonicznie. W takiej sytuacji zamówienie zostaje anulowane, chyba że kupujący wybierze inną grafikę/zdjęcie.
 5. Jeśli Kupujący jest osobą która należy do tej nielicznej grupy ludzi którzy naprawdę czytają regulamin przed złożeniem zamówienia – otrzymuje w prezencie od portalu FOTOTAPETY.SHOP rabat w wysokości 10% całości zamówienia. Prezent ten może zrealizować wpisując w pasku kodu rabatowego treść „nitra”
 • VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD WARUNKÓW UMOWY

 1. SHOP jest serwisem produkcji na życzenie. Kupujący sam określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór zdjęcia, materiału, wymiaru wydruku aż do wyboru ewentualnych opcji wykończenia produktu. Produkcja realizowana jest więc od podstaw wg zlecenia Kupującego. Zamówiony przez Kupującego produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Kupującemu nie przysługuje.
 • VIII. RĘKOJMIA

 1. Sprzedający za zakupiony towar udziela 2-letniej rękojmi, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Kupującego
 2. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet, tapet, naklejek nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie uprawniają do reklamacji. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Kupujący jest zobowiązany do przemyślanego wyboru zdjęcia i jego parametrów.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za produkt w przypadku gdy wydruk jest zgody ze złożonym zamówieniem Kupującego.
 3. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z produktem lub na skutek nieumiejętnego montażu nie są podstawą do uwzględnienia reklamacji.
 4. Odpowiedzialność Sprzedającego obowiązuje tylko i wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości produktów wykonanych w technologii druku cyfrowego.
 5. Sprzedający odpowiada względem Kupującego w ramach rękojmi w razie dostarczenia produktu posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedający odpowiada względem Kupującego będącego Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w razie braku zgodności towaru z umową na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r.
 7. Kupujący zobowiązuje się w przeciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu zgłosić pisemnie, e-mailem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad produktu.
 8. Kupujący zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić produkt niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Kupujący powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Kupujący nie wskazał wad, produkt uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania produktu. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 14 dni od jej wykrycia, w przeciwnym razie produkt uważa się za zaakceptowany.
 9. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany (co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje,
 10. Kupujący zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy produkt celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia produktu. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Kupującego do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.
 11. Jeżeli Sprzedający dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Kupującego zwrotu wadliwego produktu
 • IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawane na serwisie FOTOTAPETY.SHOP produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Kupujący lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 2. W przypadku, gdy Kupujący przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Kupującego pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 4 ust 8 regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U. z 2006 r., Nr 90 poz 631 z późn. zm.).
 • X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych firmę:  FOTOTAPET.SHOP Adam Sikorski z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Przy Gazowni 15 gromadzonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego FOTOTAPETY.SHOP
 2. Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania następujących danych osobowych Kupujących: nazwisko i imię, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP.
 3. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących w następującym celu: należyte wykonanie zawieranych umów, rozpatrywanie reklamacji.
 4. Za odrębną, wyraźną zgodą Kupującego, Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celach marketingowych, w tym do przesyłania Kupującemu w imieniu własnym, jak i na zlecenie osób trzecich informacji handlowych, w tym newsletterów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.
 5. Dane osobowe Kupującego są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 6. Wyrażając zgodę kupujący jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Serwisie Internetowym FOTOTAPETY.SHOP  W przypadku, gdy Kupujący wybierze płatność poprzez system PayNow, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce mElements S.A. (contact@melements.pl) z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000590484, NIP: 5223047892; numer REGON: 363203696, o kapitale zakładowym w wysokości 7 500 000 PLN, wpłaconym w całości, będąca krajową instytucją płatniczą wpisaną do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego dostawców usług płatniczych pod numerem IP47/2019.
 7. Wiecej o przetwazaniu danych osobowych czytaj w Polityce Prywatności.

  XI. PLIKI „COOKIES" i POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Co to jest polityka prywatności i kto jest administratorem Państwa danych osobowych.

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy Fototapety.shop. Korzystanie przez użytkownika z naszego serwisu oznacza akceptacje zasad zawartych w polityce prywatności.

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu (RODO) jest firma Fototapety.shop Adam Sikorski, mająca siedzibie w Zielonej Górze 65-001  przy ulicy Przy Gazowni 15.
Telefon: (+48) 537 284 551, E-mail: kontakt@fototapety.shop
Serwis FOTOTAPETY.SHOP ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony danych korzysta z SSL. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu "https: //" i ikonie kłódki na pasku przeglądarki.

2. Pliki cookie

Serwis Internetowy FOTOTAPETY.SHOP informuje, że wykorzystuje pliki „cookies”. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Serwisem Internetowym FOTOTAPETY.SHOP), możliwe do odczytania przez Serwis Internetowy FOTOTAPETY.SHOP. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Serwis Internetowy FOTOTAPETY.SHOP w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Serwisu Internetowego FOTOTAPETY.SHOP, w celu dostosowania wyglądu Serwisu Internetowego FOTOTAPETY.SHOP  do oczekiwań i potrzeb konkretnego Kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Serwisu Internetowego FOTOTAPETY.SHOP, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.         Aby zablokować pliki cookies:
W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć „Narzędzia”, „Opcje internetowe” i wybrać „Blokuj wszystkie cookies”
W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć „spanner icon”, „settings”, „under the bonnet”, „content settings” i wtedy wybrać “Block sites from setting any data”
W wyszukiwarce Firefox kliknąć “Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność” i kliknąć opcję nie śledź lub podobną.
W wyszukiwarce Safari kliknąć „Ustawienia”, „Preferencje”, „Prywatność” i wybrać odpowiednią opcję.
Telefony komórkowe- otwórz internet, wybierz „ustawienia”, „prywatność” i przejdź do ustawień cookie. 

UWAGA: zablokowanie wszystkich cookies może powodować spowolnienie w ładowaniu lub niepoprawne działanie stron internetowych. 

3. Jakie dane zbieramy ?

W sytuacji w której NIE dokonują Państwo zakupów w naszym serwisie gromadzimy jedynie dane dostępowe w logach serwera gdyż są one niezbędne do prawidłowego wyświetlania strony internetowej.:

 • Adres odwiedzanej strony internetowej
 • Data i godzina dostępu
 • Ilość danych przesłanych w bajtach
 • Miejsce, z którego przybyłeś na stronę
 • Używana przeglądarka
 • Używany system operacyjny
 • Używany adres 

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f RODO w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, wynikające z konieczności zapewnienia stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

W sytuacji w której decydują się Państwo na dokonanie zakupów - gromadzimy dane osobowe przekazane nam przez Państwo dobrowolnie podczas składania zamówienia. Dane osobowe o których mowa są niezbędne do wykonania umowy. Po wykonaniu umowy, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach księgowych i podatkowych dane zostaną całkowicie usunięte, o ile nie wyrazili Państwo jednoznacznej zgody na dalsze korzystanie z tych danych w celach marketingowych. Dane które przetwarzamy to :

 • Imię i nazwisko
 • Telefonu
 • Adres dostawy
 • Adres e-mail
 • (w przypadku podmiotów gospodarczych NIP oraz nazwa firmy)

W sytuacji w której wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych, wyrażając chęć bycia informowanym o bonach, promocjach, rabatach oraz nowościach dostępnych na naszej stronie internetowej.

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko

 Zgodę takową mogą Państwo każdorazowo wycofać wysyłając nam stosowną informację na adres:  kontakt@fototapety.shop lub korzystając z odpowiedniego linka umieszczonego w newsletterze.

W sytuacji w której zdecydują się Państwo na wystawienie opinii w naszym serwisie przy jednoczesnym podaniu danych osobowych - Państwa dane będą uwidocznione i dostępne publicznie w zakładce opinie.

 1. Analiza Internetowa

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych („Dostawcy usług analitycznych”) takich jak np. Google Universal Analytics, Google AdWords, Google AdWords Remarketing, Facebook Custom Audience pomagają nam one analizować sposób, w jaki użytkownicy wykorzystują nasze Usługi oraz mierzyć ruch na witrynie internetowej i tendencje dotyczące korzystania z Usług. Informacje wygenerowane przez przeglądarkę internetową lub urządzenie Użytkownika na temat jego korzystania z naszych Usług będą przekazywane Dostawcy usług analitycznych. Dostawcy usług analitycznych będą wykorzystywać te informacje do oceny sposobu korzystania z naszych Usług przez Użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie internetowej lub urządzeniach mobilnych do naszych celów oraz świadczenia innych usług powiązanych z wykorzystaniem witryny internetowej i sieci. Dostawcy usług analitycznych mogą również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli są do tego zobowiązani przepisami prawa lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają dane w imieniu Dostawców usług analitycznych. Zbieramy i wykorzystujemy te dane analityczne wraz z danymi analitycznymi pochodzącymi od innych Użytkowników w sposób, który w uzasadnionym stopniu uniemożliwia ich wykorzystanie do identyfikacji konkretnych Użytkowników. Korzystając z naszej witryny internetowej, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawców usług analitycznych w sposób i do celów określonych powyżej.

 1. Czy powierzamy przetwarzanie twoich danych osobowych ?

W celach niezbędnych do wykonania umowy możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych następującym podmiotą.

 • Home pl SA – hosting
 • R2G polska sp z o.o. – operator logistyczny (firmy kurierskie)
 • Paynow SA. – pośrednictwo w płatnościach on-line
 • iFirma SA – księgowość
 • Avarsi Holding Mateusz Sikorski – pośrednictwo w zakupie licencji zasobu graficznego
 1. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych? 
 • Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") zgodnie z art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO
 • Prawo do otrzymania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania zgodnie z Art. 19 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art 7 ust. 3 RODO
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, masz prawo, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, w tym profilowania. W tym wypadku nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Jak chronimy twoje dane osobowe.

Serwis FOTOTAPETY.SHOP ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony danych korzysta z certyfikatów SSL. Certyfikat SSL jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji . Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po ciągu "https: //" i ikonie kłódki na pasku przeglądarki.

Zastosowaliśmy szereg zabezpieczeń aby Państwa dane były chronione w maksymalnym stopniu.

 • Zabezpieczenie sieci
 • Hasła dostępowe przyznawane tylko ściśle określonym osobą
 • Oprogramowanie antywirusowe
 • Wszystkie transakcje są przetwarzane przez operatora obsługującego płatności, a powiązane z tym dane nie są przechowywane ani przetwarzane na naszych serwerach.
 • XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć,  zawieranej przez Sprzedającego oraz kupującego, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia.
 2. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jednak w wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.